Aktualności

GlobalMED [v. 4.4.4]

2024-02-29

 • Rozliczenia
  Dodano okno „Różnice realizacji Globalmed <-> ZPOZW”, które pokazuje zlecenia, dla których suma refundacji albo dopłaty
  jest różna w Globalu i w ZPOZW. W szczególności zestawienie pokazuje te zlecenia, których brakuje – z kwotami zerowymi.
 • Rozliczenia / ZPOZW
  W oknie z pozycjami ZPOZW dodano tabelę zawierającą problemy, które NFZ zgłosił dla poszczególnych realizacji.
  Uwaga: dla zestawień generowanych we wcześniejszych wersjach Globalmed, lista problemów jest zawsze pusta.
  Aby móc w takim przypadku odczytać przyczyny nieuznania realizacji przez NFZ, należy zestawienie ZPOZW wygenerować ponownie.
  Zapisy problemów pojawiają się w zestawieniu ZPOZW dopiero po wygenerowaniu szablonów żądania rozliczenia
  w oknie ZPOZR lub przez strony NFZ.
 • Rozliczenia / ZPOZW
  Dodano dwa nowe kryteria filtrowania listy pozycji ZPOZW: „pozycje z problemami” oraz „zlecenia z historią zmian”.
  Filtr „zlecenia z historią zmian” pozwala ograniczyć listę pozycji ZPOZW do takich aktywnych pozycji,
  dla których istnieją pozycje nieaktywne czyli takie, których realizacja została wycofana.
 • Rozliczenia / ZPOZW
  Dodano przycisk „Historia zmian dla zlecenia”, który wywołuje okno z listą pozycji ZPOZW ograniczoną do pozycji
  wskazanego zlecenia. Lista zawiera pozycje aktywne i nieaktywne. Dla pozycji nieaktywnych można w tabeli z problemami
  odczytać jakie były powody wycofania ich realizacji. Dla pozycji aktywnych – jak realizacja została naprawiona.
 • Lista wydań towarów
  Dodano pole „Kod przedmiotu według zlecenia” do listy wydanych towarów.
  Po wpisaniu kodu towaru w pole wyszukiwania lista zostanie przefiltrowana wg tego pola.
 • Lista wydań towarów / okno wydania towaru
  Dodano mechanizm prezentacji problemów odczytanych z zestawienia ZPOZW w powiązaniu
  ze zleceniem którego wydanie towaru jest przeglądane w oknie wydania towaru czy liście tych wydań.
  To funkcja przydatna gdy prosto z listy pozycji ZPOZW można przejść do listy wydań danego zlecenia
  i dalej do okna edycji wydania towaru – nie trzeba pamiętać, co jest problemem.
  Problemy są prezentowane w tej samej formie, jak były pokazywane po wczytaniu raportów zwrotnych przed 2024 rokiem.
 •  Wyliczenia refundacji
  Poprawiono zgłoszone błędy mapowania kodów grup wyrobów medycznych oraz przypadki błędnego wyliczania refundacji.

GlobalMED [v. 4.4.3]

2024-02-09

 • Rozliczenia
  Dodano możliwość pobrania szablonów rozliczeń i żądań rozliczenia ZPOZR.Uwaga: jeszcze nie we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ udostępniono tę możliwość.
  NFZ planuje udostępnienie tej funkcji w całym kraju w najbliższym czasie.

  Na potrzeby księgowości, umożliwiono wydruk ZPOZR jako NOTY.
  Umożliwiono podgląd pozycji zestawienia ZPOZW powiązanych ze wskazanym szablonem rozliczenia.

 • Rozliczenia
  Rozbudowa okna pozycji zestawień ZPOZW.:
  – Dodano możliwość filtrowania
  – Dodano pola z numerem PESEL i nazwiskiem.
  – Dodano możliwość przeszukiwania listy pozycji po fragmencie numeru PESEL lub nazwiska.
  – Dodano możliwość pobrania informacji o zleceniu (eZlecenie lub PDF I)
  – Dodano kolumnę „Jest szablon” z informacją, czy dana pozycja zestawienia ZPOZW jest uwzględniona przez NFZ w szablonie rozliczenia.
  – Dodano możliwość bezpośredniego przejścia do wydań towarów z numerem zlecenia.Uwaga: dokument ZPOZW nie zawiera nazwiska i PESEL-u pacjenta. Dane te pochodzą z zapisów zleceń wcześniej wprowadzonych w Globalmed.
 • Lista wydań towarów
  Na liście wydań towarów dodano kolumnę „W ZPOZW”, która pozwala sprawdzić, czy dane zlecenie znajduje się w zestawieniu ZPOZW.Uwaga: zestawienie ZPOZW jest generowane na dany moment, więc jeżeli ostatnio generowane było w programie 15 stycznia – wszystkie wydania towarów z 16 stycznia będą oznaczone, że nie widnieją na ZPOZW.
  Radzimy, aby przed analizą danych w kolumnie „W ZPOZW” dokonać aktualizacji tego zestawienia. W szczególności należy wygenerować to zestawienie, gdy zakończono realizację zleceń w danym miesiącu.
 • Lista wydań towarów
  Dodano możliwość filtrowania po polu „W ZPOZW”.
 • Lista wydań towarów/Rozliczenia
  Rozbudowano okno podsumowania listy towarów. Dodano możliwość porównania realizacji istniejących w bazie danych Globalmed z listą realizacji w NFZ pobraną w postaci zestawienia ZPOZW.
 • Moduły w przygotowaniu
  Dodano krótkie opisy modułów, które IT.NORCOM przygotowuje dla użytkowników Globalmed.

GlobalMED [v. 4.4.2]

2024-01-27

 • Rozliczenia
  Dodano możliwość pobrania miesięcznego zestawienia realizacji ZPOZW.

GlobalMED [v. 4.4.1]

2023-12-29

 • eZWM
  Umożliwienie realizacji zleceń z limitami i kodami wyrobów medycznych zgodnymi ze słownikiem na rok 2024.
  Kody ze zleceń wystawionych w 2023 roku zostaną zastąpione kodami obowiązującymi w 2024 roku.
  Dla kodów obowiązujących w 2023 r., które rozdzielono na grupy kodów dla dorosłych i niepełnoletnich, program automatycznie wyznaczy odpowiednie grupy na podstawie daty urodzenia pacjenta.
 • eZWM
  Poprawa błędu w procedurze sprawdzające poprawność danych logowania do eZWM.

GlobalMED [v. 4.4.0]

2023-11-07

 • Kopia bezpieczeństwa
  Dodanie parametru ze ścieżką do przekopiowania backupu bazy danych po jej wykonaniu.
  Ścieżka może wskazywać np. dysk zewnętrzny.
 • Kopia bezpieczeństwa
  Dodanie możliwości odtworzenia bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu po instalacji programu.
 • Kopia bezpieczeństwa
  Umożliwienie wykonania kopii bazy danych we wskazanym miejscu.
  Wywoływane z menu Narzędzia->Wykonaj kopię bazy danych.
 • GLOBALMED INFO
  Dodanie wolnego pola służącego do przekazywania do aplikacji mobilnej dowolnej wartości – np. stanu kasy na wskazany dzień.
 • Licencja GLOBALMED
  Przedstawienie licencji programu, która potwierdzi warunki świadczenia usług, w szczególności zasady powierzania danych.

GlobalMED [v. 4.3.9]

2023-10-03

 • NorcomBackup
  Dodanie mechanizmu bezpiecznego przechowywania kopii bazy danych w porozumieniu z IT.NORCOM.
 • Moduł SMS
  Poprawa błędu usuwającego polskie znaki z wiadomości.
 • Moduł SMS
  Dodanie mechanizmu ustawiania w treści wiadomości adresu sklepu zgodnego z adresem filii, w której klient jest obsługiwany.
 • eZWM
  Dodanie funkcji wydruku eZleceń.

GlobalMED [v. 4.3.8]

2023-09-04

 • eZWM
  Poprawa błędu wyznaczania typu dokumentu uprawniającego przy imporcie CSV.

GlobalMED [v. 4.3.7]

2023-07-12

 • Okno wydania towaru
  Ustawianie kolejności edycji pól cena/numer seryjny po wyborze towaru, zgodnie z preferencjami użytkownika.
  Kolejność edycji numeru seryjnego i ceny towaru jest zapamiętywana gdy oba te pola są edytowane.
  Przy kolejnym wydaniu towaru po wybraniu towaru, do edycji ustawiane jest to pole, które poprzednio użytkownik zmieniał jako pierwsze.
 • Okno wydania towaru
  Dodanie możliwości przechodzenia między polami Cena/Ilość/Numer seryjny po naciśnięciu klawisza Enter.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie możliwości filtrowania wydań towarów wg typów zleceń: eZlecenia/Zlecenia drukowane.
 • Zestawienia
  Dodanie możliwości filtrowania na zestawieniu „Zestawienie wykonanych usług” towarów wg typów zleceń: eZlecenia/Zlecenia drukowane.
 • Okno wydania towaru
  Poprawa błędnego ustawiania stron dla eZleceń, dla których zaznaczono umiejscowienie lewostronne i prawostronne.

GlobalMED [v. 4.3.6]

2023-06-29

 • eZWM
  Przygotowanie programu do obsługi eZleceń

GlobalMED [v. 4.3.5]

2023-05-12

 • eZWM
  Poprawa importu CSV, gdy w pliku są zlecenia napraw.
 • Moduł SMS
  Dodanie modułu SMS, który pozwala na wysyłanie powiadomień do klientów, którym kończy się ważność zlecenia
  oraz do klientów, którzy mogą już realizować kolejny okres zlecenia.

GlobalMED [v. 4.3.4]

2023-02-27

 • eZWM
  Dostosowanie importu CSV do zleceń z 2023 roku.
 • Aktualizacja
  Uporządkowanie wywołań aktualizacji programu.
 • Zestawienia
  Usprawnienie filtrów w zestawieniu kończących się realizacji zleceń.
 • Wyliczanie refundacji
  Poprawa algorytmu wyliczania refundacji dla kodów P.138.

GlobalMED [v. 4.3.3]

2023-01-31

 • eZWM
  Dodanie nowych tytułów uprawnień do słowników: IC, TR.
 • Zestawienia
  Dodanie zestawienia klientów, którym we wskazanym miesiącu kończą się realizacje zleceń.
  Zestawienie pozwala wyróżnić także zlecenia, które kończą ważność.
 • Wyliczanie refundacji
  Poprawa algorytmu wyliczania refundacji dla kodów P.135, P.137, P.089.

GlobalMED [v. 4.3.2]

2023-01-12

 • eZWM
  Poprawa mechanizmu korekty stopy refundacji zleceń z 2022, zgodnie z regułami z roku 2023.
 • Umowy
  Uzupełnianie kodu pracy dla towarów, gdy umowa wskazała je jako puste.
 • Zestawienia
  Dodanie możliwości skopiowania przeglądanej tabeli.
  Skopiowane dane można wkleić np. w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Wyliczanie refundacji
  Poprawa algorytmu wyliczania refundacji dla kodów P.129 P.089

GlobalMED [v. 4.3.1]

2023-01-07

 • Import CSV
  Przystosowanie procesu importu CSV do nowego algorytmy wyliczania refundacji.

GlobalMED [v. 4.3.0]

2022-12-30

 • Zlecenia eZWM
  Dostosowanie programu do eZWM w wersji 2.1.6
 • Wyliczanie refundacji
  Przystosowanie programu do limitów i zasad realizacji obowiązujących od 1. stycznia 2023.

GlobalMED [v. 4.2.9]

2022-11-10

 • Zlecenia eZWM
  Dodanie pól definiowanych przez użytkownika do tabeli zleceń. – Definicja pól odbywa się w oknie ustawień systemowych, na zakładce „Wolne pola”.
  Umożliwienie edycji pól użytkownika w oknie wydania towaru, na zakładce „Inne”.
  Umożliwienie filtrowania listy wydań towarów wg wartości pól użytkownika.
 • Zlecenia
  Rozszerzenie listy pól po których można grupować w oknie Zestawienia -> Grupowanie.

GlobalMED [v. 4.2.8]

2022-09-06

 • Raporty statystyczne
  Przekazywanie dokumentu wskazanego w eZWM jako głównego identyfikatora pacjenta – obcokrajowca, nawet wtedy gdy identyfikator UE istnieje.
 • Zestawienia
  Poprawa formatu liczb w eksporcie Excela dla Zestawienia -> Grupowanie.

GlobalMED [v. 4.2.7]

2022-08-05

 • Rachunki
  Poprawa błędów uniemożliwiających wprowadzanie i edycję rachunków.
 • Import zleceń CSV
  Wybór najnowszej umowy w przypadku, gdy aktywne jest więcej niż jedna umowa za dany okres.
 • Okno wydania towaru
  Wybór pozycji z najnowszej umowy w przypadku, gdy aktywne jest więcej niż jedna umowa za dany okres.
 • Raporty statystyczne
  Automatyczny wybór najnowszej umowy w przypadku, gdy aktywne jest więcej niż jedna umowa za dany okres.
 • Wydawania towaru
  Poprawka podmieniająca umowy na najnowsze w wydaniach towaru z okresów lipca i sierpnia 2022 r.
 • eZWM
  Poprawka błędu wyznaczania umowy przy edycji daty pobrania do realizacji.

GlobalMED [v. 4.2.6]

2022-07-11

 • eZWM
  Poprawa metody wyznaczania numeru umowy, wg daty pobrania do realizacji.
 • eZWM
  Poprawa metody wyznaczania listy miejsc realizacji, wg daty pobrania do realizacji.
 • Okno główne programu
  Poprawa mechanizmu informowania o pobranych zleceniach bez realizacji.
  Aktualizacja ilości po każdym zamknięciu okna wydania towaru.

GlobalMED [v. 4.2.5]

2022-06-21

 • eZWM
  Rozszerzenie listy dokumentów uprawniających do świadczeń zgodnie z aktualnym słownikiem NFZ.
 • eZWM
  Podmiana kodów „dziecięych” na „dorosłe”, gdy pacjent kończy 18 lat w okresie realizacji zlecenia.

GlobalMED [v. 4.2.4]

2022-05-18

 • eZWM
  Umożliwienie pobrania do realizacji zlecenia z uprawnieniem UA dla pacjenta, który nie posiada numeru PESEL.

GlobalMED [v. 4.2.3]

2022-04-28

 • Szablon rachunku
  Umożliwienie wczytania szablonu rachunku w wersji 2.9.
 • Faktury/Rachunki/Noty
  Umożliwienie eksportu faktur/rachunków/not w wersji 2.3.

GlobalMED [v. 4.2.2]

2021-09-23

 • Wyliczanie refundacji
  Przeniesiono mechanizm wyliczania refundacji z wydań towarów na poziom zleceń.
  Dla realizacji przeprowadzanych w nowej wersji programu okno wydań towaru posiada podsumowanie refundacji dla zlecenia zgodnie ze sposobem raportowania statystycznego, z podziałem na kody przedmiotów i strony.
  Umożliwiono ręczne wprowadzenie kwoty refundacji.
  Zapisy powstałe we wcześniejszych wersjach programu są edytowane zgodnie z mechanizmem wyliczania refundacji w nich obowiązującym.

GlobalMED [v. 4.2.1]

2021-08-25

 • Okno główne programu
  Dodanie w oknie głównym linku „Czy wiesz że…?” prowadzącego
  do strony ze wskazówkami ułatwiającymi ubsługę programu.

GlobalMED [v. 4.2.0]

2021-08-23

 • Aktualizacja programu
  Dodanie nowego mechanizmu aktualizacji programu.

GlobalMED [v. 4.1.9]

2021-07-14

 • Okno wydania towaru
  Naprawa pustych list słownikowych.

GlobalMED [v. 4.1.8]

2021-07-14

 • Okno wydania towaru
  Poprawa metody wyznaczania pozycji umowy na podstawie grupy towarów wskazanych na zleceniu eZWM.

GlobalMED [v. 4.1.7]

2021-07-09

 • Okno wydania towaru
  Zmiana metody filtrowania listy wyboru towarów, tak aby pokazywała wszystkie grupy towarów ze zlecenia eZWM.

GlobalMED [v. 4.1.6]

2021-07-09

 • Okno wydania towaru
  Poszerzenie okna wyboru towaru.

GlobalMED [v. 4.1.5]

2021-07-08

 • Umowa
  Dodanie obsługi umów w wersji 4.0
 • CSV
  Umożliwienie wczytania pliku CSV z wcześniejszych okresów, gdy brak umowy na okres bieżący.
 • Umowa/Centrala-Filia
  Automatyczne kopiowanie miejsc realizacji po wczytaniu umowy.
 • Niezrealizowane zlecenia
  Skrócenie okresu wyświetlania niezrealizowanych zleceń do 7 dni po ich pobraniu.
  Umożliwienie usunięcia z listy zlecenia, którgo status w eZWM to „Zrealizowane”.
 • Lista wydań towarów
  Naprawienie błędnego działania programu przy wyszukiwaniu krótkich nazwisk klientów.
 • Wydanie towaru
  Dodanie filtra do listy wyboru towarów, który ogranicza wybór do grupy towarów wskazanych na zleceniu.

GlobalMED [v. 4.1.4]

2021-07-02

 • Okno wydania towaru
  Naprawa błędnego działania pól z listami słownikowymi.

GlobalMED [v. 4.1.3]

2021-07-01

 • eZWM
  Uzupełnienie numeru prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej dokument uprawnień dodatkowych w komunikacie pobierania zlecenia do realizacji, gdy jest to wymagane.
 • eZWM
  Wyłączenie możliwości uzupełnienia uprawnień dodatkowych, gdy uprawnienia te nie zostały wskazane przez osobę wystawiającą zlecenie.
  Wobec braku wpływu tej funkcji na limit realizacji, funkcja okazała się zbędna.

GlobalMED [v. 4.1.2]

2021-06-21

 • eZWM
  Umożliwienie uzupełniania uprawnień dodatkowych przy pobieraniu zlecenia do realizacji, gdy osoba wystawiająca zlecenie nie wprowadziła tych danych.
  Uwaga! – Obecnie wprowadzenie uprawnień dodatkowych w ten sposób, nie podnosi limitów realizacji. Realizacje z podniesionymi limitami są odrzucane przez NFZ.
  Do zmiany limitów uprawnienia posiada tylko lekarz.
 • Podwykonawcy
  Umożliwienie pobrania do realizacji i przesłania realizacji zlecenia przez podwykonawców świadczeniodawcy.
 • eZWM
  Poprawienie wyznaczania numeru umowy, gdy w danym roku występuje więcej niż jedna umowa.
 • Raporty statystyczne
  Ograniczenie ilości komunikatów po dodawaniu nowego raportu statystycznego, usuwaniu, generowaniu pliku…

GlobalMED [v. 4.1.1]

2021-04-30

 • eZWM/CSV
  Poprawa błędu wyznaczania towaru dla wydań importowanych z CSV.
 • Administracja użytkownikami programu
  Uporządkowanie interfejsu użytkownika w części dotyczącej zmiany hasła użytkownika GlobalMed.

GlobalMED [v. 4.1.0]

2021-04-17

 • eZWM/CSV
  Poprawa błędnego nadawania statusu eZWM dla wydań importowanych z CSV.
 • Lista wydań
  Dodanie ilości zleceń eZWM w oknie podsumowania przeglądanej listy wydań towarów.

GlobalMED [v. 4.0.9]

2021-04-14

 • eZWM
  Umożliwienie usunięcia z listy pobranych i niezrealizowanych zleceń, tych pozycji, których pobranie zostało wycofane poza programem Global.ZPO.
 • Lista wydań towaru
  Umożliwienie podglądu błędów walidacji z poziomu listy wadań towarów.
 • eZWM
  Zablokowanie wywołania funkcji zmiany hasła użytkownika eZWM, gdy login użytkownika eZWM nie został podany dla użytkownika zalogowanego do programu Global.ZPO.
 • Lista wydań towaru
  Umożliwienie sortowania listy przez kliknięcie na nagłówku kolumny.
 • Import CSV
  Umożliwienie importu towarów z identyfikatorami z wcześniejszej umowy z NFZ.
  Identyfikatory zostają podmienione na takie, które istnieją na aktualnej umowie z NFZ.

GlobalMED [v. 4.0.8]

2021-03-04

 • eZWM
  Informowanie o ilości pobranych i niezrealizowanych zleceń w oknie głównym programu.
  Przyspieszenie działania okna pobranych i niezrealizowanych zleceń.
 • Zdalny dostęp
  Aktualizacja programu zdalnego dostępu (TeamViewer).
  Umieszenie wywołania usługi zdalnego dostępu w widoku startowym.
 • Pobieranie licencji
  Zaktualizowano mechanizm pobierania licencji programu, po wymianie serwerów.

GlobalMED [v. 4.0.7]

2021-02-11

 • Import CSV
  Poprawione wyznaczanie umowy na przełomie lat.
  Poprawione przeliczanie kwot dopłat i refundacji dla zleceń z wieloma wydaniami towarów.
  Dodano zabezpieczenia przed wczytaniem niewłaściwego CSV dla danego świadczeniodawcy/umowy

GlobalMED [v. 4.0.6]

2021-01-26

 • Centrala/Filia
  Poprawa działania mechanizmu importu danych z filii.
 •  Wydanie towaru
  Zabezpieczenie przed podaniem niepełnych informacji w przypadku potwierdzenia posiadania uprawnień do świadczenia za pomocą karty EKUZ.

GlobalMED [v. 4.0.5]

2021-01-15

 • Pobranie 2020, realizacja 2021
  Umożliwiono przesłania realizacji zlecenia w nowym roku, gdy zlecenie zostało pobrane w roku poprzednim.
 • Umowy w formacie XML
  Dodanie zabezpieczenia przed blokowaniem konta eZWM.

GlobalMED [v. 4.0.4]

2021-01-05

 • Umowy w formacie XML
  Umożliwiono wczytywanie umów w formacie XML.
 • eZWM
  Umożliwiono wprowadzenie zleceń pobranych przed zakończeniem roku, bez wczytywania umów na nowy rok.
 • Pliki umów UMX
  Poprawiono błąd wczytywania umów, gdy zalogowany użytkownik Windows nie posiadał uprawnień administratora.
 • Import CSV
  Umożliwiono wczytanie plików CSV ze zleceniami z poprzedniego roku, bez konieczności wczytywania umów na nowy rok.

[read more]

GlobalMED [v. 4.0.3]

2020-12-09

 • Raport zwrotny do raportu statystycznego
  Poprawiono wyświetlanie statusu wydania, gdy uwagi NFZ z raportu zwrotnego mówią o „ostrzeżeniu”.
 • eZWM
  Dodano funkcję pobierania PDF I osobno 1-2 strony oraz 3 strony.
  W przypadku, gdy „główny” dokument PDF I ma 2 strony, możliwe jest pobranie dodatkowo strony 3.
 • eZWM
  Poprawiono błąd przesyłania potwierdzenia dostawy towaru przez kuriera.

GlobalMED [v. 4.0.2]

2020-11-25

 • eZWM
  Dodano datę końca realizacji zlecenia (pole II.AA2 z dokumentu zlecenia) w oknie pobierania zlecenia do realizacji, oknie edycji wydania towaru oraz w szeregu zestawień.
 • eZWM
  Dodano możliwość wyszukania osoby odbierającej towar według nazwiska.
 • eZWM/Import CSV
  Dodano mechanizm pomijania zleceń wcześniej zaimportowanych w wersjach 4.0.2 i wyższych.
  Dzięki nowej funkcji będzie można wczytywać kolejne, powiększające się z czasem pliki CSV z tego samego miesiąca. Wcześniej wczytane zlecenia nie będą dublowane.Uwaga! Program nie rozpozna zleceń importowanych w wersjach wcześniejszych niż 4.0.2
  Użytkownikom, którzy nie brali udziału w testach zalecamy, aby dla miesięcy wcześniejszych niż grudzień 2020 nie importowali plików CSV z danego oddziału NFZ i miesiąca więcej niż 1 raz.
 • eZWM/Import CSV
  Umożliwiono oznaczenie wszystkich importowanych zleceń jako pomijanych przy generowaniu raportów statystycznych.
  Ta funkcjonalność jest przydatna dla tych użytkowników, którzy weryfikują wczytane zlecenia – po weryfikacji zdejmuje się oznaczenie i zlecenie zostanie uwzględnione w raporcie statystycznym.
 • Dane zlecenia
  Umożliwiono włączenie wyboru lekarza zlecającego i przychodni, dla wszystkich zleceń.
 • Lista wydań towarów
  Dodano możliwość wyszukiwanie zleceń używając czytnika kodów kreskowych.
  Aby wyszukać zlecenie o danym numerze należy „strzelić” czytnikiem na oknie z listą zleceń kod z dokumentu zlecenia.
 • Zapis wydania towaru
  Wyłączono kontrolę zapisu wydania towaru pod kątem zgodności umiejscowienia i parzystości/nieparzystości ilości wydanego towaru.

GlobalMED [v. 4.0.1]

2020-10-29

 • eZWM
  Poprawa błędu wyliczania refundacji, gdy zlecenie jest rozbite na strony L i P
  Kwota refundacji w CSV odnosi się wtedy do strony, a nie całego zlecenia.

GlobalMED [v. 4.0.0]

2020-10-27

 • eZWM
  Poprawa błędu tworzenia pozycji słownikowej z podmiotem zlecającym, gdy jego nazwa przekracza dozwoloną długość.
 • Uprawnienia dodatkowe
  Dodanie uprawnień dodatkowych o kodach 472AŻ30 i 472AF30.
 • eZWM / okno wydania towaru
  Umożliwienie edycji danych dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do świadczenia oraz dokumentu UE.
 • eZWM / CSV
  Poprawa błędu pojawiającego się przy imporcie zleceń z kilkoma rodzajami wydanego towaru.
 • eZWM / CSV
  Dodanie wywołania importu zleceń eZWM poprzez plik CSV do paska narzędzi w oknie głównym.
 • eZWM / Umiejscownie L+P
  Przy zleceniach z umiejscowieniem „lewa i prawa strona”, dla zleceń wystawionych w 2020 roku i późniejszych, w polu umiejscowienie podstawia się domyślnie „Z – Zdublowane (L+P)”
  Oznacza to że wskazując ilość 1 szt., na liście pojawią się dwa wydania z 1 sztuką dla strony lewej i jedną sztuką dla strony prawej.

GlobalMED [v. 3.9.9]

2020-10-07

 • Szablony
  Poprawa błędu wczytywania szablonu rachunku, gdy na jednym zleceniu występowały dwa różne kody przedmiotu.
 • eZWM / CSV
  Ostrzeżenie przed ponownym wczytaniem CSV z eZWM
 • Centrala/Filia
  Dodanie mechanizmu zapamiętywania liczb porządkowych filii przy imporcie.
  Liczba porządkowa filii jest widoczna w oknie wydania towaru.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie kontroli, czy zlecenie jest uwzględniane w raportach statystycznych, przed usunięciem wydania towaru.
  Informacja o usunięciu wydania towaru MUSI być przesyłana w raporcie statystycznym.
 • Szablony rachunków
  Rozszerzenie opisu błędów występujących podczas wczytywania szablonu rachunku.

GlobalMED [v. 3.9.8]

2020-09-17

 • Raporty zwrotne / Rachunki
  Dostostowanie mechanizmów wczytywania raportów zwrotnych, szablonów rachunków oraz generowania rachunków, do nowego formatu raportów statystycznych.

GlobalMED [v. 3.9.5-7]

2020-09-02

 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych grupujących wydania towaru według zleceń.
  Dostosowanie mechanizmu importu raportów zwrotnych, szablonów rachunków
  i mechanizmu generowania rachunków do nowego formatu raportu statystycznego.

GlobalMED [v. 3.9.4]

2020-08-13

 • Raporty statystyczne
  Podmiana wybranych kodów świadczeń („38.18”, „39.18”, „40.18”…) w raportach statystycznych na obowiązujący od lipca 2020 kod „18”.
 • Import csv z eZWM
  Zmiana sposobu wyliczania kwot refundacji dla poszczególnych wydań dla zleceń importowanych przez CSV z eZWM.
 • Import csv z eZWM
  Dodanie kontroli pliku CSV z eZWM pod kontem zgodności oddziału źródłowego i NFZ z umowy wybranej przy uruchomieniu programu .

GlobalMED [v. 3.9.3]

2020-08-10

 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 3.2.1.
  Wersja formatu obowiązuje dla raportów od sierpnia 2020 r.
 • Raporty statystyczne
  Automatyczne przestawienie filtra oddziałów NFZ na „Dowolny”, po wybraniu okresu późniejszego niż czerwierc 2020, w oknie z listą raportów statystycznych.
 • Raporty statystyczne
  Wprowadzenie poprawki usuwającej zdublowane wydania pozostałe po usunięciu raportu statystycznego.

GlobalMED [v. 3.9.1-2]

2020-08-03

 • Raporty statystyczne
  Skorygowano zapisy w bazie danych oraz zmieniono algorytm nadawania identyfikatora dokumentu, gdy generowano raporty statystyczne za lipiec przed zakończeniem miesiaca, w wersji 3.8.8.0.

GlobalMED [v. 3.9.0]

2020-07-31

 • Raporty statystyczne
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych dla „starych” zleceń.
 • Raporty statystyczne
  Poprawa błędnego nadawania numeru korekty dla raportów zawierających zlecenia pacjentów nie ograniczonych do jednego oddziału NFZ (wybrano „dowolny”).
  Dodanie funkcji ponownego nadania numeru korekty w oknie z listą raportów statystycznych.
 • Raporty statystyczne
  Poprawa błędu polegającego na przekazywaniu danych pacjenta identyfikowanego PESEL-em, gdy otrzymywał świadczenie na podstawie karty EKUZ.
 • Raporty statystyczne
  Poprawa błędnego odrzucenia raportu zwrotnego dla raportów zawierających zlecenia pacjentów nie ograniczonych do jednego oddziału NFZ (wybrano „dowolny”).
 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie wyboru filtra oddziałów pacjenta podczas generowania raportów także za okresy po czerwcu 2020.
  Funkcjonalność ta jest niezbędna, aby wygenerować raporty statystyczne dla „obcych” oddziałów NFZ, które będą zawierać „stare” numery zleceń.

GlobalMED [v. 3.8.9]

2020-07-29

 • Raporty statystyczne
  Od lipca 2020 świadczenia pacjentów z różnych oddziałów NFZ mogą być raportowani w jednym raporcie statystycznym.
 • Kartoteka pacjentów
  Umożliwienie wskazania innych numerów identyfikacyjnych niż PESEL i paszport.
  Od teraz można wskazać numer dowodu, PIN lub inny dokument.
 • eZWM
  Umożliwiono wskazanie sposobu potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczenia, w momencie pobierania danych zlecenia, które zostało zrealizowane przez stronę eZWM.
 • eZWM
  Przyspieszenie działania zestawienia „Pobrane zlecenia bez realizacji”.

GlobalMED [v. 3.8.8]

2020-07-16

 • eZWM
  Umożliwienie obsługi towarów z kodem świadczenia 18.

GlobalMED [v. 3.8.7]

2020-07-06

 • eZWM
  Poprawa błędu przesyłania potwierdzeń odbioru za pośrednictwem kuriera.
  Dodanie obsługi błędu eZWM w przypadku zawieszenia systemu na statusie „W trakcie weryfikacji pobrania zlecenia do realizacji”

GlobalMED [v. 3.8.6]

2020-07-06

 • eZWM
  Poprawa błędu pobierania do realizacji zleceń, na których lekarz wskazał, że pacjent złożył oświadczenie o posiadaniu uprawnień do świadczenia.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie opisu statusu zlecenia eZWM „Realizacja zweryfikowana pozytywnie, oczekiwanie na odbiór od kuriera” – kolor jasnozielony

GlobalMED [v. 3.8.5]

2020-07-01

 • eZWM
  Dostosowanie programu do eZWM w wersji 2.1.6, w tym dodanie możliwości przesłania realizacji zlecenia, gdy wydany towar jest dostarczany przez kuriera.
 • eZWM
  Składanie oświadczeń o posiadaniu uprawnień do świadczeń przez pacjentów jest od teraz wymagane tylko w wypadku, gdy w chwili realizacji uprawnienia te nie mogą być potwierdzone przez NFZ.
 • eZWM
  Usprawnienie w oknie pobierania zlecenia do realizacji.
  Program sam dodaje myślniki w odpowiednich miejscach numeru zlecenia.

GlobalMED [v. 3.8.4]

2020-05-27

 • System
  Zmiana adresu centrali NFZ.
 • eZWM
  Zmiana opisu pola oświadczenia pacjenta o posiadaniu uprawnień do świadczenia.
  Wcześniejszy opis sugerował, że oświadczenie składa się tylko w przypadku wstecznego pobrania zlecenia do realizacji.
  Tymczasem takie oświadzczenie można składać w każdym przypadku, gdy NFZ nie może potwierdzić uprawnień do świadczenia. W szczególności, gdy brak potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ.

GlobalMED [v. 3.8.3]

2020-05-15

 • eZWM
  Poprawa błędnego wskazania osoby odbierającej zlecenie.

GlobalMED [v. 3.8.2]

2020-05-15

 • eZWM
  Poprawa błędu pobierania zleceń jednorazowych.

GlobalMED [v. 3.8.1]

2020-05-15

 • eZWM
  Automatyczne wyznaczanie, czy realizacja zlecenia jest częściowa, czy nie, na podstawie ilości realizowanych miesięcy.

GlobalMED [v. 3.8.0]

2020-05-07

 • eZWM
  Umożliwienie wyszukanie osoby odbierającej po dowolnym numerze identyfikującym – nie tylko PESEL.
 • eZWM
  Umożliwienie wskazania lub zmiany osoby odbierającej przy przesyłaniu potwierdzenia realizacji.
 • eZWM
  W oknie pobierania zlecenia do realizacji, dodano sprawdzenie poprawności numeru zlecenia i numeru PESEL / daty urodzenia pacjenta.
 • eZWM
  W oknie z listą wydań dodano przycisk, który zeruje wszystkie wybrane wcześniej filtry.
 • eZWM
  Pomijanie przy eksportach z filii, zleceń oznaczonych jako pomijane w raportach statystycznych.

GlobalMED [v. 3.7.9]

2020-04-16

 • eZWM
  Poprawiono błąd odczytu danych zlecenia przy pobieraniu do realizacji zleceń.

GlobalMED [v. 3.7.8]

2020-04-14

 • eZWM
  Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu do realizacji zleceń z uprawnieniami dodatkowymi.

GlobalMED [v. 3.7.7]

2020-04-10

 • eZWM
  Automatyczne przenoszenie danych pola I.B.7 (rodzaj i nr dokumentu uprawniającego) z pobranego zlecenia do raportu statystycznego.
 •  eZWM
  Umożliwienie pobrania zlecenia do realizacji, gdy przy pierwszej jego próbie pobrania wystąpił błąd serwera NFZ.
 • Lista wydań towarów
  Dodano możliwość filtrowania po statusie zlecenia eZWM oraz wg metody powstania wydania towaru (ręcznie, z filii…)
 • eZWM
  W oknie pobierania zleceń do realizacji i w oknie edycji wydania towaru dodano przycisk (i), którego wskazanie myszą wyświetla informacje o wcześniej zrealizowanych okresach dla danego zlecenia.
 • Lista wydań towarów
  Dodano mechanizm rozpoznawania typu informacji, którą użytkownik chce wyszukać: wpisanie PESELA, Nazwiska, kodu uprawnień dodatkowych, nru wniosku, powoduje automatyczny wybór pola, które będzie przeszukiwane.
 • Lista wydań towarów
  Dodano skróty klawiszowe ułatwiające filtrowanie listy wg okresów: Ctrl + M – bieżący miesiąc, Ctrl+N – miesiąc wcześniejszy, Ctrl + Strzałka w lewo / w prawo – cofnij o miesiąc / ustaw kolejny miesiąc, Ctrl + 1 – styczeń, Ctrl + 2 – luty …
 • Centrala/Filia
  Naprawienie błędu wczytywania w centrali danych o „niestandardowych” podstawach uprawnień do świadczeń (EKUZ, zaświadczenie Burmistrza…). Ponowne wczytanie pliku z filii, zaktualizuje dane o zleceniach w centrali.
 • eZWM
  Informacja o niemożności pobrania zlecenia anulowanego/zweryfikowanego negatywnie przez NFZ pojawia się zaraz po wprowadzeniu nru zlecenia i kodu dostępu.
 •  eZWM
  Dodanie możliwości podglądu uzyskanej z serwera NFZ, pierwszej części zlecenia (PDF I) w oknie pobierania zlecenia do realizacji oraz w oknie edycji wydania towaru – przydatne, gdy klient ma z sobą tylko numer zlecenia i pesel.

GlobalMED [v. 3.7.6]

2020-03-03

 • eZWM
  Umożliwienie dodania zleceń eZWM, które zostały zrealizowane przez stronę NFZ, bez podawania danych o oświadczeniu klienta o posiadaniu ubezpieczenia.
 • Raport statystyczny
  Poprawienie mechanizmu tworzenia zapisów raportu statystycznego dla pacjentów z EKUZ.
 • Lista wydań towarów
  Uporządkowanie kolejności i szerokości kolumn na liście wydanych towarów.

GlobalMED [v. 3.7.5]

2020-02-27

 • eZWM
  Poprawienie mechanizmu dodawania i aktualizacji przychodni wystawiających zlecenie.
 • Raport statystyczny
  Umożliwienie wskazania zleceń, które mają być pominięte przy generowaniu raportu statystycznego.
 • eZWM
  Umożliwienie zaktualizowania statusu zlecenia, gdy realizacja albo pobranie zlecenia zostanie wycofana przez NFZ.
 • eZWM
  Dodanie podsumowania refundacji i dopłaty w oknie potwierdzenia realizacji zlecenia.
 • Raport statystyczny
  Poprawa raportowania Polaków ubezpieczonych w innych krajach UE.
 • eZWM
  Dodanie sprawdzenia, czy kod towaru pobieranego zlecenia znajduje się na umowie z NFZ.

GlobalMED [v. 3.7.4]

2020-02-13

 • Raport statystyczny
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych, aby prawidłowo raportować cudzoziemców.
 •  eZWM
  Umożliwienie zmiany hasła użytkownika eZWM i wymuszanie zmiany, gdy NFZ tego wymaga.
 • eZWM
  Okno pobierania zleceń: dodano możliwość wyszukania nru zlecenia i numeru PESEL spośród wcześniejszych pobrań – przydatne w przypadku zleceń cyklicznych.
 • eZWM
  Umożliwienie wskazania tytułu oświadczenia o posiadaniu uprawnień do świadczenia i osoby składającej oświadczenie, dla zleceń dla których określono, że zlecenia zostały pobrane i zrealizowane na stronie eZWM (status fioletowy).

GlobalMED [v. 3.7.3]

2020-02-07

 • Raport statystyczny
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych, aby uwzględniał potwierdzenia uprawnień przez świadczeniodawców.
 •  eZWM
  Modyfikacja okna „zleceń bez realizacji” tak, aby uwzględniało zlecenia, których realizacje przesłano raportem statystycznym, a następnie usunięto.

GlobalMED [v. 3.7.2]

2020-02-05

 • eZWM
  Umożliwienie pobrania do realizacji zleceń z wcześniejszego okresu. Po podaniu tytułu uprawniającego i osoby składającej oświadczenie (gdy wymagane).
 • eZWM
  Umożliwienie wysłania realizacji wydań, które korygowano po wygenerowaniu raportu statystycznego.

GlobalMED [v. 3.7.1]

2020-02-04

 • Raport statystyczny
  Poprawienie błędnego generowania raportów statystycznych dla kodów uprawnień dodatkowych 47ZND.

GlobalMED [v. 3.7.0]

2020-01-31

 • eZWM
  Poprawienie błędu pobierania zleceń eZWM

GlobalMED [v. 3.6.9]

2020-01-29

 • eZWM
  Umożliwienie obsługi klientów bez nru PESEL, na podstawie paszportu.
 • eZWM
  Dodanie opcji weryfikacji uprawnień klienta do świadczenia na podstawie karty EKUZ/Zgłoszenia ZUA…
 • eZWM
  Umożliwienie przesyłania realizacji z wsteczną datą.
 • Okno edycji realizacji
  Dodanie pola z numerem seryjnym wydawanego towaru.

GlobalMED [v. 3.6.8]

2020-01-22

 • eZWM
  Umożliwienie wprowadzenia wydań towaru dla zleceń pobranych do realizacji na stronie NFZ, które automatycznie wypełniane są danymi z eZWM.
  Uwaga! Realizacje zleceń pobranych na stronie NFZ muszą być wprowadzone na stronie NFZ. Zapis w Globalu służy celom raportów statystycznych.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie fioletowego statusu wydania towaru, który wskazuje, że zlecenie zostało pobrane i zrealizowane przez stronę NFZ.
  Użytkownik potwierdza, że zlecenie zostało pobrane przez stronę NFZ, gdy próba pobrania do realizacji przez Global zakończy się odmową.
  Wydania ze statustem fioletowym można dowolnie edytywać i usuwać.
 • Raport statystyczny
  Przekazywanie w raporcie statystycznym pola z kodem rodzaju dokumentu uprawnień dodatkowych – wymaganym dla zleceń wystawionych po 1 stycznia 2020.

GlobalMED [v. 3.6.7]

2020-01-16

 • eZWM
  Umożliwienie wycofania/realizowania zleceń pobranych do realizacji, których realizacja została przerwana – dodano przycisk „Bez realizacji”.
 • eZWM
  Rozpoznawanie zleceń pobranych wcześniej do realizacji w przypadku ponownej próby pobrania – dodawane jest kolejne wydanie na to samo zlecenie.
 •  eZWM
  Reorganizacja procesu wyboru osoby odbierającej – automatyczne wskazanie osoby odbierającej z wcześniejszych zleceń danego pacjenta, umożliwienie wyszukiwania osoby odbierającej po numerze PESEL.
 • Okno logowania
  Uproszczenie procesu logowania do programu GlobalMed – umożliwienie wyboru użytkownika zamiast wpisywania loginu.
 • Okno danych użytkownika
  Reorganizacja pól w oknie danych użytkownika, aby było jasne, które pola dotyczą logowania do programu GlobalMed, a które logowania do eZWM.
 • eZWM
  Poprawa błędu przesyłania realizacji, gdy na tym samym kodzie przedmiotu zrealizowano kilka wydań towaru.

GlobalMED [v. 3.6.6]

2020-01-13

 • eZWM
  Przystostowanie programu do obsługi eZWM
 • eZWM
  Umożliwienie logowania do eZWM dla świadczeniodawców z Lubuskiego.

GlobalMED [v. 3.6.5]

2020-01-10

 • eZWM
  Przystostowanie programu do obsługi eZWM

GlobalMED [v. 3.6.3-4]

2019-10-01

 • Okno edycji realizacji
  Zaktualizowano mechanizm skalowania okien programu

GlobalMED [v. 3.6.2]

2019-09-23

 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie eksportu raportów statystycznych w formacie 2.0

GlobalMED [v. 3.6.1]

2019-06-13

 • Karta usługi
  Wymuszenie podania nazwy i daty wystawienia dokumentu uprawnień dodatkowych.

GlobalMED [v. 3.6.0]

2019-01-30

 • Karta usługi
  Dodanie listy wyboru nazwy dokumentu uprawnień dodatkowych.
 • Karta usługi
  Edycja numeru karty nie usuwa daty zlecenia i okresu zaopatrzenia.
 • Karta usługi
  Wybór karty z listy kart wcześniej wprowadzonych dla pacjenta, wypełnia również datę zlecenia i okres zaopatrzenia.
 • Powiadomienia IT.Norcom
  Umożliwienie odbierania i przeglądania wiadomości od IT.Norcom.

GlobalMED [v. 3.5.9]

2019-01-08

 • Karta usługi
  Zabezpieczenie przed generowaniem raportu statystycznego ze zbyt długim identyfikatorem dokumentu uprawnień dodatkowych.

GlobalMED [v. 3.5.8]

2019-01-07

 • Karta usługi
  Automatyczne wyznaczanie rodzaju dokumentu na podstawie jego numeru.
  Walidacja długości nazwy i identyfikatora dokumentu uprawnień dodatkowych.

GlobalMED [v. 3.5.7]

2018-11-06

 • Karta usługi
  Dodanie uprawnień dodatkowych 47ZND.

GlobalMED [v. 3.5.6]

2018-10-11

 • Karta usługi
  Pokazywanie pól danych dokumentu uprawnień dodatkowych wyłącznie dla kodów 47DN i 47ZN

GlobalMED [v. 3.5.3-4-5]

2018-10-09

 • Karta usługi
  Weryfikacja danych dokumentu uprawnień dodatkowych
 • Rachunki refundacyjne.
  Automatyczne wypełnianie podstawy zwolnienia z VAT podczas dodawania nowego dokumentu.

GlobalMED [v. 3.5.2]

2018-09-27

 • Karta usługi
  Umożliwienie wprowadzania danych dokumentu uprawnień dodatkowych
 • Zestawienia/raporty.
  Dodano pole z rodzajem uprawnień dodatkowych w raporcie „Monitoring realizacji kart/wniosków na zaopatrzenie [rozszerzony]”

GlobalMED [v. 3.5.1]

2018-09-04

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.8. od IX 2018

GlobalMED [v. 3.5.0]

2018-09-03

 • Raporty zwrotne.
  Umożliwienie importu raportów zwrotnych w wersji 3.1.8.
 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie awaryjnego eksportu raportów statystycznych w wersji 3.1.7.

GlobalMED [v. 3.4.9]

2018-08-14

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytania umów w wersji 3.9.
 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.8.
 • Karta usługi.
  Zwiększenie limitu ilości towarów do 9999.

GlobalMED [v. 3.4.8]

2018-07-17

 • Raporty statystyczne.
  Raportowanie ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną dla uprawnień dodatkowych 47ZN.GlobalMED [v. 3.4.5-7]

2018-07-02

 • Karta usługi.
  Umożliwienie wprowadzenie ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną dla uprawnień dodatkowych 47DN – Za życiem. (Wymuszone przez nowy format raportu statystycznego, 1.7)

GlobalMED [v. 3.4.4]

2018-06-28

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie importowanie raportów zwrotnych w wersji 1.7.

GlobalMED [v. 3.4.3]

2018-06-27

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.7.
 • Karta wykonania usługi.
  Dostosowano program do obsługi nowego typu uprawnienia dodatkowego pacjenta: 47ZN – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

GlobalMED [v. 3.4.2]

2018-06-05

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytania umów w wersji 3.8.
 • Słowniki.
  Dodanie pozycji „Fizjoterapeuta” do słownika typów personelu medycznego.
 • Eksport danych.
  Dodanie eksportu danych do XML w oknie Lista szablonów rachunków – > Produkty, oraz w oknie zestawienia „Karty/wnioski”.

GlobalMED [v. 3.4.1]

2018-04-26

 • Karta wykonania usługi.
  Dodanie nowego mechanizmu wyliczenia refundacji z uprawnieniami „Za życiem” dla wszystkich towarów.
 • Interfejs użytkownika.
  Modenizacja interfejsu użytkownika. Jednolicenie kolorystyki i wykorzystania czcionek.

GlobalMED [v. 3.4.0]

2018-04-17

 • Karta wykonania usługi.
  Dodanie nowego mechanizmu wyliczenia refundacji dla P.100.PM i P.101.PM z uprawnieniami „Za życiem”.

GlobalMED [v. 3.3.9]

2018-03-06

 • Umowy
  Umożliwienie importu pozycji umów P100PM i P101PM za okresy:
  od 2018-01-01 do 2018-02-28 oraz
  od 2018-03-01 do 2018-12-31

GlobalMED [v. 3.3.8]

2018-01-08

 • Zmiany interfejsu użytkownika.
  Dodanie do okna głównego wstęgi z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami programu.
 • Raporty statystyczne.
  Automatyzacja wyboru umowy przy generowaniu raportu statystycznego.
 • Słowniki.
  Zmiana adresu kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.

GlobalMED [v. 3.3.7]

2017-09-29

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie zestawienie Realizacja usług – grupowanie.
 • Umożliwienie importu umów w wersji 3.7.

GlobalMED [v. 3.3.6]

2017-07-27

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumn do zestawienia „Realizacja kart / wniosków”. Dodanie wyszukiwania wg Nazwiska lub PESEL.
 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumny z jednostką zlecającą do zestawienia „Realizacja usług na miejsca wyk. – szczeg”.
  Dodanie filtra miejsca wykonania.
 • Karta usługi.
  Automatyczne wypełnienie okresu zaopatrzenia wg daty realizacji (zamiast wg „Daty zlecenia dok.”).

GlobalMED [v. 3.3.5]

2017-04-18

 • Potwierdzenie wydania.
  Dodanie pola opisu modelu na wydruku potwierdzenia wydania.
 • Filtrowanie wykonanych usług.
  Filtrowanie bez konieczności klikania F5-Szukaj.

GlobalMED [v. 3.3.4]

2017-03-02

 • Dostęp zdalny.
  Optymalizacja połączeń zdalnego dostępu.

GlobalMED [v. 3.3.3]

2017-02-27

 • Uprawnienia dodatkowe.
  Dodanie kodu 47DN z opisem „świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” .
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.

GlobalMED [v. 3.3.2]

2017-01-09

 • Panel Klienta IT.Norcom.
  Umożliwienie wywołania strony Panelu Klienta, bezpośrednio z programu Global, bez konieczności logowania.
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.

GlobalMED [v. 3.3.1]

2016-11-16

 • Umowy.
  Umożliwienie importu umów w wersji 3.6.
 • Numer karty.
  Automatyczne uzupełnianie kresek w numerach kart.
 • Server Firebird.
  Uruchamianie usługi serwera baz danych przed uruchomieniem programu.

GlobalMED [v. 3.3.0]

2016-09-08

 • Raport statystyczny.
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych – poprawne kody usług.
 • Karta wykonania usługi.
  Korekta mechanizmu wyliczenia podsumowania.
 • Rejestr wykonanych usług.
  Zapobieganie ponownemu wysyłaniu do NFZ kart osób zmarłych. NFZ nie przyjmuje również komunikatów usunięcia takich kart.

GlobalMED [v. 3.2.9]

 2016-06-14

 • Nowe opcje wyliczania kwoty refundacji.
  W oknie edycji karty dodano przycisk wskazujący, czy do wyliczania kwoty refundacji ma być brany pod uwagę limit ceny jednostkowej.
  Na przykład, dla pieluch (P.101) istnieje miesięczny limit ilości 60 szt. i limit wartości 90 zł (stąd limit ceny jednostkowej 1.50 zł).
  NFZ refunduje 70% kosztów do powyższych limitów. Przy zakupie 40 szt. pieluch po 2.00 zł sztuka wyliczenia kwoty refundacji w zależności od wyboru sposobu wyglądają następująco:
  1) z limitem ceny jednostkowej: (40 szt. * 1,50 zł) * 70% = 60,00 zł * 70% = 42,00 zł,
  2) bez limitu ceny jednostkowej: (40 szt. * 2,00 zł) * 70% = 80,00 zł * 70% = 56,00 zł.

GlobalMED [v. 3.2.8]

 2016-06-09

 • Przyspieszenie działania programu.
  Optymalizacja bazy danych.
 • Nota elektroniczna.
  Dodanie podstawy zwolniania z VAT do pliku noty elektronicznej.

GlobalMED [v. 3.2.7]

2016-05-20

 • Wyliczanie kwoty refundacji.
  Poprawa mechanizmu wyliczania kwoty refundacji z uwzględnieniem limitów ilości i wartości.
 • Potwierdzenie wydania.
  Poprawa błędu raportu potwierdzenia wydania, występującego gdy w różnych miesiącach ten sam numer wniosku miał tę samą liczbę porządkową.

[/read]