Regulamin świadczenia usług w zakresie medycznym

§ 1. DEFINICJE

 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają:

a. Regulamin niniejszy regulamin,

b. Usługodawca – spółka pod firmą IT.NORCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą: ul. Nagietkowa 39, 60-175 Poznań, zarejestrowany w: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000514603, NIP 779-24-22-759, REGON 302760585, zwany dalej lub Usługodawca,

c. Usługobiorca – klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

d. Użytkownik – pracownik, współpracownik lub osoba trzecia upoważniona przez Usługobiorcę, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Usługi w jego imieniu,

e. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego przeznaczonego do zdalnego sterowania systemem operacyjnym poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera lub klienta w pamięci masowej komputera, za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz z wykorzystaniem połączenia telefonicznego, w szczególności Usługa stałego wsparcia – która stanowi Usługę, wsparcia w rozliczeniach która będzie świadczona w sposób stały lub sporadyczny i będzie rozliczana w stosunku miesięcznym po uiszczeniu opłaty abonamentowej.

f. Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy.

g. System rozliczeniowy – oprogramowanie wspierające prowadzenie rozliczeń refundacji świadczeń z NFZ, do którego Użytkownik wprowadza informacje o zrealizowanych świadczeniach będące podstawą refundacji.

h. Formularz zamówienia – wystandaryzowany dokument, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, który może być wykorzystany do zawarcia Umowy na warunkach opisanych w Regulaminie. Wypełnienie formularza zamówienia, oznacza akceptację warunków Regulaminu i tym samym zawarcie Umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców, za pośrednictwem zdalnego sterowania systemem, korespondencji e-mailowej oraz poprzez połączenie telefoniczne. Świadczenie Usług odbywa się na mocy Umowy zawieranej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca oświadcza, iż korzystanie z Usługi ma charakter zawodowy i jest ściśle związane z charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 5. Wyjątkowo Usługa może być świadczona w sposób osobisty przez dedykowanego pracownika Usługodawcy, w miejscu wyznaczonym przez Usługobiorcę lub w siedzibie Usługobiorcy, za uprzednim uzgodnieniem terminu i miejsca świadczenia Usługi.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem za pośrednictwem zdalnego sterowania systemem.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców Usług, które polegają na:

a. generowaniu, wysyłaniu i odbieraniu oraz weryfikowaniu raportów przesyłanych pomiędzy użytkownikiem, a NFZ i wprowadzanie zmian, przy czym nie powodujących zmian merytorycznych (dane medyczne),

b. wsparcie użytkownika i pomoc przy usuwaniu błędów, zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami użytkownika,

c. poprawie błędów technicznych w danych statystycznych,

d. poprawianie błędnie wprowadzonych danych do Systemu rozliczeniowego, według wytycznych użytkownika,

e. weryfikację i analizę rozbieżności danych – optymalizacja procesu rozliczeń,

f. usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika w zakresie rozliczenia z NFZ,

g. wsparcie w zakresie obsługi komunikacji z NFZ z wykorzystaniem systemów SZOI, SIMP, KOLCE

h. wsparcie obsługi systemów dziedzinowych Usługobiorcy,

i. a także inne usługi, o ile Usługobiorca wskaże Usługodawcy chęć skorzystania z innych usług wspierających.

3. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.

4. Usługobiorca wykupuje Usługę stałego wsparcia po uiszczeniu przez niego Opłaty abonamentowej.

5. Usługa stałego wsparcia świadczona jest cyklicznie i rozliczana jeden raz w miesiącu. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w § 7, dostęp Usługobiorcy do Usług wygasa.

6. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem Usługodawca może dostarczyć Usługobiorcy dodatkowe usługi w postaci:

a. Serwisu – wsparcie techniczne dla Użytkowników w formie indywidualnych zapytań i odpowiedzi lub pomocy utrzymaniowej w zakresie sprzętu w tym konfiguracji tego sprzętu;

b. Wysyłki treści informacyjnych w formie elektronicznej – przesyłane Użytkownikom cyklicznie lub niecyklicznie zestawienie istotnych informacji o:

– zmianach i nowych funkcjach Systemu rozliczeniowego;

– organizacji Systemu rozliczeniowego;

– poradnikach dotyczących przedsiębiorcy;

c. Informacje wewnątrzsystemowe dotyczące funkcji Systemu rozliczeniowego – nieprofilowane informacje dotyczące możliwości Systemu przeznaczone dla Użytkowników. Ich celem jest poznanie możliwości funkcjonalnych Systemu

7. W ramach Usług Usługodawca może dostarczać zgodnie z Regulaminem treści informacyjne zawierające przekierowania do zewnętrznych serwisów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane w zewnętrznych serwisach, zaś Usługobiorca i Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do postanowień regulaminów danego serwisu.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Dostęp do realizacji Usług możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest instalacja oprogramowania narzędziowego przeznaczonego do zdalnego sterowania systemem operacyjnym poprzez Internet (np. aplikacja TeamViewer). Jednakże w przypadku uzyskania porady telefonicznie lub w ramach wizyty osobistej, powyższy warunek nie obowiązuje.
 3. W celu prawidłowego wykonania Usługi, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością. Użytkownik powinien w każdym przypadku zweryfikować także prawidłowość, kompletność oraz zgodność danych wprowadzanych do Systemu rozliczeniowego ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność i poprawność danych wprowadzonych do systemu przez Użytkownika.
 4. Usługobiorca musi posiadać uprawnienia / licencję pozwalający mu na komercyjne wykorzystanie Systemu rozliczeniowego, a także login i hasło dostępowe, umożliwiające jego identyfikację i dostęp do Systemu rozliczeniowego.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia lub przekazania przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 7. Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

a. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalne funkcjonowanie systemu operacyjnego Usługobiorcy, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,

b. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie,

c. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługobiorcy lub podmiotów trzecich.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

a. przesłania Usługodawcy wypełnionego Formularza zamówienia,

b. złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu,

c. dokonania przez Usługodawcę określenia zakresu Usługi i ustalenie wartości jej wyceny;

d. akceptacji przez Usługobiorcę zaproponowanej wyceny otrzymanej od Usługodawcy.

2. Przy czym Usługodawca może na wyraźną prośbę Usługobiorcy, przystąpić do realizacji Usługi w trybie pilnym, bez złożenia zamówienia lub bez uregulowania opłaty, jednak wówczas Usługobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia realizacji Usługi, przesłania Formularza zamówienia i uregulowania opłaty.

3. Celem zapewnienia prawidłowego rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest podczas złożenia zamówienia na realizację Usługi podać następujące dane: imię (opcjonalnie), nazwisko (opcjonalnie), nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon kontaktowy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest podczas złożenia zamówienia na realizację Usługi podać dane wskazane w ust. 2 zgodnie z prawdą.

5. Zawierając Umowę, Usługobiorca w sposób wyraźny udziela zgody na uzyskanie dostępu do Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty. Usługobiorca niniejszym oświadcza, że Usługa ma dla niego charakter zawodowy i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

6. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi, zgodnie z zawartą Umową jest obowiązek uiszczenia opłaty za realizację Usługi lub Opłaty abonamentowej.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłaty abonamentowej według kwot usługi określonych indywidualnie po weryfikacji zakresu zamówienia na realizację Usługi. Zmiany cen wskazanych obowiązującym zamówieniu mogą być dokonywane jednostronnie przez Usługodawcę i wymagają jedynie uprzedniej informacji wysłanej Usługodawcy w formie e-mailowej. Obowiązująca strony cena lub opłata abonamentowa będzie corocznie waloryzowane adekwatnie do wartości współczynnika średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS. Zwaloryzowana stawka obowiązywała będzie od następnego miesiąca od ogłoszenia przez GUS w/w współczynnika i nie będzie wymagała zmiany niniejszej umowy.

2. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty opłaty lub Opłaty abonamentowej należnej za daną Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy. Po takim zaksięgowaniu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przesyłana jest informacja o ustaleniu terminu wykonania Usługi.

3. Płatności za Usługi należne są z góry, płatne do 10. dnia miesiąca.

4. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy.

5. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tradycyjnej tylko na wyraźne życzenie Usługobiorcy, wyrażone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) i przesłane na adres siedziby Usługodawcy, co może podlegać dodatkowej opłacie.

§ 7. PRZEDŁUŻENIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za kolejny okres świadczenia Usług. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.

3. Dokonanie wpłaty przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym jest równoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca zapoznał się i akceptuje Regulamin w jego aktualnym brzmieniu, akceptuje specyfikację danych Usług, akceptuje nową opłatę abonamentową, parametry bezpieczeństwa oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.

4. W przypadku gdy Opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem upływu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy będzie liczony od daty następującej po dniu zakończenia danego Okresu Abonamentowego.

5. W przypadku gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.

6. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie odmową realizacji Usług.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.

2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

b. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,

c. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi są świadczone,

d. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.

e. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług,

f. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób,

g. przerw w dostępności do Systemu rozliczeniowego powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy tego systemu.

h. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Użytkownika.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 9 DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

1. Dane Usługobiorcy do których dostęp ma Usługodawca, stanowią własność Usługobiorcy.

2. Wszelkie dane Usługobiorcy i Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług, w szczególności prawidłowego wykonywania Usługi, w zakresie właściwego wystawiania faktur, dokonywania przelewów, prawidłowego wypełniania jakichkolwiek dokumentów związanych ze świadczeniem Usługi oraz w celu dokonywania rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone Usługi.

3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych, do których będzie mieć dostęp Usługodawca w związku ze świadczeniem Usługi.

4. Usługodawca nie odpowiada za treść danych udostępnianych przez Usługobiorcę w ramach realizacji Usługi.

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych w serwisie, ich zabezpieczania oraz o Usługodawcy jako administratorze danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności strony.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres serwis@norcom.pl.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację.

a. osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy;

b. konkretna Usługę, której reklamacja dotyczy;

c. zarzuty Usługobiorcy co do wskazanej Usługi;

d. okoliczności uzasadniające reklamację;

e. ewentualne żądanie Usługobiorcy związane ze złożoną reklamacją.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.

5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej.

§ 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest każdorazowo na czas realizacji usługi albo na czas określony – równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie Okresu abonamentowego skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

a. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego danej Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b. zakończenia działalności przez Usługobiorcę,

c. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,

d. usunięcia przez Usługobiorcę konta w Systemie rozliczeniowym;

e. utraty przez Usługobiorcę możliwości rozliczania za pośrednictwem Systemu rozliczeniowego,

f. nieuregulowania należności za usługę / nieuregulowania Opłaty abonamentowej

2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

a. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu,

b. Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego.

c. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,

d. Usługobiorca będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie.

3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie to może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Rozwiązanie Umowy może zostać dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.norcom.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Każdy Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej usługodawcy www.norcom.pl wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu drogą elektroniczną – za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu  na stronie Internetowej Usługodawcy.

5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Usługi oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: serwis@norcom.pl

6. Załączniki do Regulaminu głównego stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu głównego nie stanowi jego zmiany.

7. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

a. Polityka prywatności,

b. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c. Formularz zamówienia usługi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2023 r.

8. Formularz zamówienia Usługi

IT.NORCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą: ul. Nagietkowa 39, 60-175 Poznań, zarejestrowany w: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000514603, NIP 779-24-22-759, REGON 302760585, zwany dalej lub Usługodawca

Nazwa firmy:

 

Adres:

 

NIP:

 

KRS:

 

e-mail:

…………………………………………..@…………………………….

tel.

 

zwany dalej Usługobiorcą

§1

Usługobiorca niniejszym zamawia Usługę wsparcia w rozliczeniach podmiotów medycznych w trybie:

▢            stałego wsparcia (bezterminowym) ▢            jednorazowym

i zamawia tę Usługę wsparcia w rozliczeniach od miesiąca: ……………………..  202 … roku.

§2

 1. Usługobiorca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usługi rozliczenia dostępnego pod adresem: norcom.pl oraz, że akceptuje jego postanowienia.
 2. Usługobiorca niniejszym oświadcza, że zapoznał się i akceptuję treść obowiązującej Polityki Prywatności oraz postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązujących u Usługodawcy.
 3. Usługobiorca niniejszym udziela Usługodawcy zgody na realizację Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz, że Usługa ma dla niego charakter zawodowy.

§3

Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat związanych z realizowanym zamówieniem zgodnie z wyceną przedstawioną przez Usługodawcę na Formularzu zamówienia Usługi.

 

Usługobiorca 

  ……………………………. 

 data i podpis

Wycena usługi

……………………………………….. zł.

 

Usługodawca

……………………………………………
Data i Podpis

 

Oświadczam że akceptuję propozycję wyceny Usługi

  Usługobiorca 

  ……………………………. 

 data i podpis